Klauzula informacyjna dla konsumentów

Niniejsza Informacja o Ochronie Danych Osobowych dotyczy przetwarzania danych osobowych w bazie danych klientów indywidulanych Przedsiębiorstwa Zaopatrzenia Technicznego i Usług (zwanym dalej PZTiU Invest-Support).

Spis treści:

 1. Administrator danych osobowych
 2. Dane osobowe, które przetwarzamy
 3. Cel przetwarzania Państwa danych osobowych
 4. Prawo do cofnięcia zgody
 5. Jakie dane osobowe przechowujemy?
 6. Jakie prawa przysługują Państwu?
 7. W jaki sposób mogą Państwo skorzystać ze swoich praw?
 8. Odbiorcy Państwa danych osobowych
 9. Prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego
 10. Konieczność przekazania danych do PZTiU Invest-Support
 11. Informacja na temat zautomatyzowanego procesu decyzyjnego
 12. Wykorzystanie danych  osobowych do innych celów

1. Administrator danych osobowych:

Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Technicznego i Usług Invest-Support
Kłopot 10
88-100 Inowrocław

Wszelkie zapytania i zgłoszenia dotyczące przetwarzania danych należy przesyłać na adres: biuro@invest-support.pl

2. Dane osobowe, które przetwarzamy

 • Podstawowe dane takie jak:
  • imię i nazwisko, adres,
  • numer telefonu, adres email,
  • stanowisko, jednostka/obszar działania w strukturze organizacyjnej klienta,
 • Informacje o kliencie
  • NIP podmiotu,
 • Raporty o historii kredytowej w PZTiU Invest-Support  osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą,
 • Dane dotyczące zarządzaniem relacjami z klientem,
  • adres dostawy,
  • osoby upoważnione do dostaw i rozliczeń,
  • uprawnienia na koncie,
 • Dane dotyczące kampanii marketingowych i obsługi klienta,
  • zgoda na  otrzymywanie informacji handlowych za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonu komórkowego,
  • opinie klientów i reklamacje,
  • listy mailingowe,
  • dane dotyczące spotkań i wszelkiej korespondencji,
 • Identyfikator Online,
  • rejestracje dla celów usług online i mobilnych, nazwy użytkowników oraz informacje o korzystaniu z usług.

3. Cel przetwarzania Państwa danych osobowych

Przetwarzamy dane osobowe osób kontaktowych naszych klientów w celu prowadzenia i rozwijania współpracy z klientem, a także na potrzeby rozliczeń, zarządzania zaległymi należnościami oraz w zakresie dostawy produktów i usług.

Ponadto, dane te są przetwarzane w związku ze sprzedażą,  z pozyskiwaniem klientów, z korespondencją klienta i obsługą klienta.

Przetwarzanie danych osobowych jest konieczne dla celów uzasadnionych interesów prawnych administratora danych osobowych. Naszym uzasadnionym interesem prawnym jest przetwarzanie danych osobowych w celu rozwijania naszych usług, oferowania naszych usług potencjalnym klientom oraz realizacji transakcji biznesowych.

Ponieważ niektórzy z naszych klientów są klientami korporacyjnymi jest koniecznym wskazanie osoby upoważnionej do kontaktu z nami w celu zapewnienia współpracy.

4. Prawo do cofnięcia zgody

Jeśli przetwarzamy Państwa dane osobowe na podstawie zgody, mogą Państwo cofnąć zgodę w każdym czasie. Przetwarzamy Państwa dane osobowe na podstawie zgody przesyłając informacje handlowe na adres email lub telefon komórkowy. Mogą Państwo cofnąć zgodę w każdy czasie korzystając z linka znajdującego się na końcu każdego emaila marketingowego albo kontaktując się z nami: biuro@invest-support.pl . Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych przed cofnięciem zgody.

5. Jakie dane osobowe przechowujemy?

Na potrzeby świadczenia naszych usług przechowuje się dane osobowe, tj.:

– dane osobowe  osób kontaktowych – przez cały czas, w jakim osoba ta pełni taką rolę oraz przez okres 3 miesięcy od momentu otrzymania informacji, iż przestała pełnić funkcję osoby kontaktowej,

– dane w dokumentach w naszej księgowości są przechowywane do końca roku obrachunkowego oraz przez pięć lat po jego upływie.

6. Jakie prawa przysługują Państwu?

Prawo dostępu do danych

Mają Państwo prawo do bycia informowanym o przetwarzaniu danych osobowych i otrzymania kopii Państwa danych, jakie przetwarzamy. Jeżeli nie przetwarzamy Państwa danych osobowych, przysługuje Państwu również prawo do otrzymania potwierdzenia tego faktu.

Prawo do skorygowania danych

Przysługuje Państwu prawo do skorygowania lub uzupełnienia danych osobowych, które są nieprawidłowe lub niewystarczające dla celów przetwarzania danych osobowych.

Prawo do usunięcia danych

Mają Państwo prawo do żądania usunięcia swoich danych osobowych w sytuacjach określonych w Ogólnym Rozporządzeniu o Ochronie Danych Osobowych. Państwa dane zostaną usunięte, jeśli nie ma żadnych podstaw prawnych do ich przechowywania.

Prawo do wyrażenia sprzeciwu

Przysługuje Państwu prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby uzasadnionych interesów administratora danych osobowych ze szczególnych powodów dotyczących Państwa.

W każdym czasie mogą Państwo sprzeciwić się wobec przetwarzania Państwa danych osobowych dla celów marketingu bezpośredniego.

Prawo do ograniczenia przetwarzania

Przysługuje Państwu prawo do ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych.

W razie zgłoszenia żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych Administrator danych osobowych będzie przetwarzał dane osobowe tylko przechowując je. Przysługuje Państwu prawo takiego żądania na przykład wtedy, gdy kwestionują Państwo poprawność danych, zgodność przetwarzania z prawem albo zgłosili Państwo sprzeciw wobec przetwarzania a Państwa prośba jest jeszcze rozpatrywana.

Prawo do przenoszenia danych osobowych

Przysługuje Państwu prawo do otrzymania swoich danych osobowych oraz do przekazania ich innemu administratorowi.

7. W jaki sposób mogą Państwo skorzystać ze swoich praw?

Wszelkie wnioski o możliwość skorzystania z przysługujących Państwu praw należy przesłać na adres email: biuro@invest-support.pl albo wypełniając formularz dostępny w naszych sklepach i na stronie internetowej www.invest-support.pl

Przy składaniu wniosku może zaistnieć potrzeba potwierdzenia Państwa tożsamości.

8. Odbiorcy Państwa danych osobowych

PZTiU Invest-Support jako administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe samodzielnie, ale współpracuje także z różnymi usługodawcami. PZTiU Invest-Support stara się współpracować wyłącznie z najlepszymi kontrahentami i odpowiada za działania swoich usługodawców w zakresie przetwarzania danych osobowych. Do usługodawców tych należą m.in.;

– dostawcy usług IT,
– dostawcy usług logistycznych,
– dostawcy usług płatniczych,
– dostawcy usług marketingowych,
– dostawcy usług w zakresie obsługi klienta.

Dane osobowe uważa się za przesłane poza terytorium Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego za pośrednictwem naszego partnera IT, gdyż istnieje możliwość dostępu do danych z Indii. Zawarliśmy się z naszym usługodawcą umowę powierzenia przetwarzani danych osobowych zgodną z zatwierdzonymi przez Komisję Europejską standardowymi klauzulami umownymi. Mogą Państwo znaleźć standardowe klauzule umowne na stronie https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=celex%3A32010D0087.

9. Prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego

 Jeżeli uważają Państwo, że nie przetwarzamy Państwa danych osobowych zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych, mogą Państwo złożyć skargę do organu nadzorczego w Polsce – do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

10. Konieczność przekazania danych do PZTiU Invest-Support

W celu świadczenia naszych usług na rzecz podmiotu, który Państwo reprezentują, konieczne jest przetwarzanie przez nas określonych danych osobowych. Dane te obejmują np. Państwa imię i nazwisko oraz dane kontaktowe.

11. Informacja na temat zautomatyzowanego procesu decyzyjnego

Państwa dane osobowe są wykorzystywane do celów profilowania w invest-support.pl w celu oferowania Państwu produktów którymi mogą być Państwo zainteresowani.

12. Wykorzystanie danych osobowych do innych celów

Nie przetwarzamy Państwa danych osobowych dla żadnych innych celów niż te określone w niniejszym dokumencie. W przypadku zaistnienia nowych powodów przetwarzania danych osobowych  w późniejszym okresie, zostaną Państwo poinformowani o tym fakcie, jak również o podstawach prawnych przetwarzania lub – w razie konieczności – poproszeni o zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla nowego celu.